Realizowane projekty

linkedin iconFacebook icon

„Platforma Terapii Cyfrowej Prosoma”

w ramach

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Priorytet I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Konkurs 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020

Cel projektu:

Celem Projektu jest opracowanie i dostarczenie terapii cyfrowej służącej obniżeniu lęku, napięcia, dystresu wśród docelowej grupy osób szczególnie narażonych na ekspozycję i/lub dotkniętych bezpośrednim działaniem i skutkami długofalowymi pandemii COVID-19 i podobnych zagrożeń dla społeczeństwa. Kluczowe skutki mogą wynikać z:

-presji i bezpośredniego zagrożenia w otoczeniu pracy w przypadku pracowników medycznych,

-presji i zagrożeń w przypadku tzw. kluczowych pracowników: branża spożywcza, logistyczna, policja, itp.

Wynikiem projektu będzie stworzenie oryginalnej innowacyjnej cyfrowej metody terapeutycznej bazującej na sprawdzonych niecyfrowych elementach terapii, dostosowanej do grup docelowych. Rozwiązanie będzie dostarczone wraz z kompletną platformą dostarczania cyfrowych terapii i monitorowania pacjentów.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 6 340 219.50 zł

Wydatki kwalifikowalne: 6 340 219.50 zł

Dofinansowanie: 4 446 658.95 zł

Termin realizacji projektu: 01/02/2021 r. – 31/12/2022

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

logo box

„Opracowanie cyfrowej interwencji psychoterapeutycznej skierowanej do mężczyzn po diagnozie onkologicznej”


„BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLASKICH PRZEDSIĘBIORSTW”W RAMACH 1 OSI PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJEREGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020DZIAŁANIE 1.2 INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWAPODDZIAŁANIE 1.2.1 INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA – KONKURS HORYZONTALNYTYP 1.2.1.C.b USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW – „BON NA INNOWACJE”

Przedmiotem projektu jest zlecenie Polskiej Jednostce Naukowej przeprowadzenia usługi badawczo-rozwojowej celem opracowania nowego, w skali przedsiębiorstwa oraz rynku, produktu. Realizacji usługi badawczo-rozwojowej ma na celu  zbadanie skuteczności cyfrowej interwencji psychoterapeutycznej skierowanej do mężczyzn po diagnozie onkologicznej.

Zakres projektu obejmuje realizację 3 etapów:

  1. Opracowanie strategii interwencji.
  2. Wdrożenie interwencji cyfrowych wykazujących się skutecznością w przypadku docelowej grupy odbiorców (mężczyzn z diagnozą onkologiczną) na bazie wyników 1 etapu
  3. Opracowanie skutecznego sposobu podania interwencji cyfrowej.

Rezultatem projektu będzie opracowany i przetestowany nowy projektu. Na bazie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu, powstanie moduł będący rozwinięciem aplikacji terapeutycznej Living Well, wspierającej kobiety leczące się onkologicznie.

Grant współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Wartość kosztów kwalifikowanych: 145 000 zł
Wysokość dofinansowania ogółem (Grant):
123 250 zł

SNMGP (Serious Narrative Micro-Gaming Platform) – opracowanie platformy tworzenia i udostępniania narracyjnych mikrogier poważnych do mobilnych cyfrowych terapii osób w kryzysie psychicznym.


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej platformy tworzenia i udostępniania terapeutycznych mikrogier poważnych o charakterze interaktywnych cyfrowych narracji (interactive storytelling). Będzie to system składający się z silnika gier na Android i iOS oraz CMS-u, pozwalający na tworzenie i udostępnianie w aplikacjach mobilnych mikrogier narracyjnych, skalowalny na różne aplikacje (w tym produkty spółki) i pozwalający na łatwe tworzenie terapeutycznego contentu w formie gier.

Rezultatem projektu będzie platforma tworzenia i udostępniania mikrogier poważnych dla aplikacji mobilnych dostarczających psychologicznych terapii cyfrowych. Zawartość ta pozwoli na wydłużenie czasu użytkowania oferowanych przez spółkę mobilnych terapii cyfrowych (retencja krótko- i długoterminowa) oraz zwiększenie wskaźnika użytkowników kończących terapię (adherencja). Platforma składająca się z silnika gier oraz systemu zarządzania ich treścią (CMS) będzie wyposażona w kilka istotnych, z perspektywy szybkiego tworzenia i udostępniania mikrogier poważnych, modułów. Odbiorcami platformy jako narzędzia tworzenia i udostępniania gier poważnych będą twórcy zawartości terapeutycznej. W projekcie zostanie pilotażowo opracowany zestaw mikrogier poważnych o różnym przeznaczeniu i stopniu rozbudowania. Będą miały one charakter epizodów obrazujących realne sytuacje życiowe bohaterów w kryzysie psychicznym, na które użytkownik będzie miał wpływ. Odbiorcami gier, utrzymanych w stylu gier narracyjno-przygodowych, będą użytkownicy aplikacji terapeutycznych oferowanych przez spółkę PROSOMA. Użytkownicy Ci, za pośrednictwem swoich decyzji będą poznawali w interaktywny sposób narzędzia TPB i uczyli się ich stosowania.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 9 546 367,65 zł
Wydatki kwalifikowalne:
9 546 367,65 zł
Dofinansowanie projektu z UE:
6 877 239,64 zł


Preferencje plików cookie
Close Cookie Preference Manager
Ustawienia plików cookie
Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.
Ściśle konieczne (zawsze aktywne)
Pliki cookie wymagane do włączenia podstawowej funkcjonalności witryny.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.