Realizowane projekty

linkedin iconFacebook icon

„Platforma Terapii Cyfrowej Prosoma”

w ramach

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Priorytet I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Konkurs 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020

Cel projektu:

Celem Projektu jest opracowanie i dostarczenie terapii cyfrowej służącej obniżeniu lęku, napięcia, dystresu wśród docelowej grupy osób szczególnie narażonych na ekspozycję i/lub dotkniętych bezpośrednim działaniem i skutkami długofalowymi pandemii COVID-19 i podobnych zagrożeń dla społeczeństwa. Kluczowe skutki mogą wynikać z:

-presji i bezpośredniego zagrożenia w otoczeniu pracy w przypadku pracowników medycznych,

-presji i zagrożeń w przypadku tzw. kluczowych pracowników: branża spożywcza, logistyczna, policja, itp.

Wynikiem projektu będzie stworzenie oryginalnej innowacyjnej cyfrowej metody terapeutycznej bazującej na sprawdzonych niecyfrowych elementach terapii, dostosowanej do grup docelowych. Rozwiązanie będzie dostarczone wraz z kompletną platformą dostarczania cyfrowych terapii i monitorowania pacjentów.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 6 340 219.50 zł

Wydatki kwalifikowalne: 6 340 219.50 zł

Dofinansowanie: 4 446 658.95 zł

Termin realizacji projektu: 01/02/2021 r. – 31/12/2022

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

logo box

„Opracowanie cyfrowej interwencji psychoterapeutycznej skierowanej do mężczyzn po diagnozie onkologicznej”


„BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLASKICH PRZEDSIĘBIORSTW”W RAMACH 1 OSI PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJEREGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020DZIAŁANIE 1.2 INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWAPODDZIAŁANIE 1.2.1 INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA – KONKURS HORYZONTALNYTYP 1.2.1.C.b USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW – „BON NA INNOWACJE”

Przedmiotem projektu jest zlecenie Polskiej Jednostce Naukowej przeprowadzenia usługi badawczo-rozwojowej celem opracowania nowego, w skali przedsiębiorstwa oraz rynku, produktu. Realizacji usługi badawczo-rozwojowej ma na celu  zbadanie skuteczności cyfrowej interwencji psychoterapeutycznej skierowanej do mężczyzn po diagnozie onkologicznej.

Zakres projektu obejmuje realizację 3 etapów:

  1. Opracowanie strategii interwencji.
  2. Wdrożenie interwencji cyfrowych wykazujących się skutecznością w przypadku docelowej grupy odbiorców (mężczyzn z diagnozą onkologiczną) na bazie wyników 1 etapu
  3. Opracowanie skutecznego sposobu podania interwencji cyfrowej.

Rezultatem projektu będzie opracowany i przetestowany nowy projektu. Na bazie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu, powstanie moduł będący rozwinięciem aplikacji terapeutycznej Living Well, wspierającej kobiety leczące się onkologicznie.

Grant współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Wartość kosztów kwalifikowanych: 145 000 zł
Wysokość dofinansowania ogółem (Grant):
123 250 zł

SNMGP (Serious Narrative Micro-Gaming Platform) – opracowanie platformy tworzenia i udostępniania narracyjnych mikrogier poważnych do mobilnych cyfrowych terapii osób w kryzysie psychicznym.


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej platformy tworzenia i udostępniania terapeutycznych mikrogier poważnych o charakterze interaktywnych cyfrowych narracji (interactive storytelling). Będzie to system składający się z silnika gier na Android i iOS oraz CMS-u, pozwalający na tworzenie i udostępnianie w aplikacjach mobilnych mikrogier narracyjnych, skalowalny na różne aplikacje (w tym produkty spółki) i pozwalający na łatwe tworzenie terapeutycznego contentu w formie gier.

Rezultatem projektu będzie platforma tworzenia i udostępniania mikrogier poważnych dla aplikacji mobilnych dostarczających psychologicznych terapii cyfrowych. Zawartość ta pozwoli na wydłużenie czasu użytkowania oferowanych przez spółkę mobilnych terapii cyfrowych (retencja krótko- i długoterminowa) oraz zwiększenie wskaźnika użytkowników kończących terapię (adherencja). Platforma składająca się z silnika gier oraz systemu zarządzania ich treścią (CMS) będzie wyposażona w kilka istotnych, z perspektywy szybkiego tworzenia i udostępniania mikrogier poważnych, modułów. Odbiorcami platformy jako narzędzia tworzenia i udostępniania gier poważnych będą twórcy zawartości terapeutycznej. W projekcie zostanie pilotażowo opracowany zestaw mikrogier poważnych o różnym przeznaczeniu i stopniu rozbudowania. Będą miały one charakter epizodów obrazujących realne sytuacje życiowe bohaterów w kryzysie psychicznym, na które użytkownik będzie miał wpływ. Odbiorcami gier, utrzymanych w stylu gier narracyjno-przygodowych, będą użytkownicy aplikacji terapeutycznych oferowanych przez spółkę PROSOMA. Użytkownicy Ci, za pośrednictwem swoich decyzji będą poznawali w interaktywny sposób narzędzia TPB i uczyli się ich stosowania.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 9 546 367,65 zł
Wydatki kwalifikowalne:
9 546 367,65 zł
Dofinansowanie projektu z UE:
6 877 239,64 zł


Opracowanie aplikacji do zarządzania symptomami okołochorobowymi oraz automatycznego generowania spersonalizowanej terapii psychoonkologicznej w oparciu o AI.

Celem projektu jest stworzenie aplikacji do automatycznego generowania spersonalizowanej terapii psychoonkologicznej dla pacjentów, kobiet i mężczyzn, znajdujących się w różnych fazach choroby nowotworowej: tuż po diagnozie lub w trakcie procesu leczenia.

Oprogramowanie aplikacji pozwoli na stałe aktualizowanie danych użytkownika, po każdej jego interakcji, a tym samym - bieżące dopasowywanie do jego potrzeb zaleceń terapeutycznych. Wpłynie to pozytywnie na jakość terapii.

Dzięki udostępnieniu możliwości stałego monitoringu symptomów użytkowników lekarzom, przez cały okres terapii, będą oni mogli m.in. otrzymywać automatycznie generowane alerty umożliwiające im podjęcie wczesnych interwencji czy ewentualne zastosowanie środków zaradczych.


Całkowity koszt realizacji Projektu: 10 294 639,50 zł
Całkowita kwota dofinansowania z UE:
7 047 820,50 zł

#
FunduszeUE

Preferencje plików cookie
Close Cookie Preference Manager
Ustawienia plików cookie
Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.
Ściśle konieczne (zawsze aktywne)
Pliki cookie wymagane do włączenia podstawowej funkcjonalności witryny.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.