PROFESJONALIŚCI MEDYCZNI

Wsparcie zdrowia psychicznego pacjentów onkologicznych

 • O klinicznie potwierdzonej skuteczności
  Właściwe dla każdej diagnozy
  Dostępne natychmiast, przystępnie i bezpiecznie
Zamów demo Living Well Plus
Certyfikowana aplikacja medyczna
Wyrób medyczny klasy I, zgodny z przepisami UE 2017/745 [MDR]; gwarancja jakości, efektywności oraz bezpieczeństwa użytkowania
Najwyższe standardy jakości
Produkt stworzono w oparciu o zunifikowane standardy zarządzania jakością wyrobów medycznych [ISO 13485]
Bezpieczeństwo i ochrona danych
Zgodność z najbardziej restrykcyjnymi normami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych [ISO/IEC 27001, EU GDPR]

Jak Living Well Plus wspiera pacjentów?

Przeznaczeniem produktu jest łagodzenie u dorosłych pacjentów objawów lęku, stresu i depresji wywołanych diagnozą i leczeniem nowotworu, a tym samym wsparcie ich dobrostanu psychicznego oraz poprawa jakości życia oraz codziennego funkcjonowania podczas całego procesu leczenia.

 • Uczy radzenia sobie z trudnymi emocjami - gniewem, strachem, zamartwianiem się etc.
  Pomaga opanować negatywne myśli
  Pozwala lepiej znosić stresujące sytuacje, np. chemioterapię lub radioterapię
  Pomaga zachować spokój w sytuacjach nagłego stresu czy lęku
  Wspiera budowanie zdrowych nawyków poprawiających samopoczucie
  Ułatwia komunikację z bliskimi
  Pomaga odzyskać kontrolę nad własnym samopoczuciem na co dzień
  Ułatwia rozumienie choroby oraz procesu jej leczenia
 • Emotionales Gleichgewicht zu erlangen, z.B während der Chemo- oder Radiotherapie
 • Tag für Tag hilfreiche Aktivitäten zu fördern
 • Kommunikation mit den Angehörigen zu erleichtern
 • Ihre Krankheit besser zu verstehen und sich an die neue Situation anzupassen
 • Das Gefühl der Kontrolle wiederzugewinnen
 • Die allgemeine Widerstandsfähigkeit zu stärken
stethoscope icon
Personalizowane wsparcie

Program dostosowany do indywidualnych potrzeb i postępów każdego pacjenta

web icon
Dostępność 24/7

Wsparcie dostępne niezależnie od miejsca i czasu, jako samodzielna interwencja lub uzupełnienie leczenia

icon phone
Łatwość aplikacji

Niezwykła prostota stosowania, intuicyjność w nawigacji po treściach, interaktywność, atrakcyjność wizualna

document icon
Naukowe podstawy

Program oparty o jedno z najskuteczniejszych, potwierdzonych naukowo podejść we współczesnej psychoonkologii [CBT]

icon microscope
Potwierdzona skuteczność

Program poddawany regularnej walidacji: klinicznej oraz w oparciu o analizy doświadczeń pacjentów

icon document
Zaplecze eksperckie

Program stworzony przez uznanych lekarzy, ekspertów CBT, projektowania gier, doświadczeń użytkowników, a także - samych pacjentów

Co zawiera Program Living Well Plus?

Living Well Plus jest innowacyjnym połączeniem klinicznie potwierdzonego, cyfrowego Programu (treści terapeutycznych w aplikacji mobilnej) oraz indywidualnych interwencji psychologa (tele-konsultanta).
icon eva
22 angażujące lekcje
icon eva
Praktyczne
ćwiczenia
icon phone
Narzędzia
pomiarowe
icon article
Biblioteka
wiedzy
Tele-konsultant (opcjonalnie)

Dla kogo jest Living Well Plus?

phone app mockupphone app mockup

Jak aktywować aplikację?

Użytkownicy Living Well Plus muszą posiadać smartfon z systemem iOS lub Android. Aplikacja wymaga stabilnego połączenia z Internetem (przez sieć Wi-Fi lub sieć komórkową).

Klinicznie potwierdzona skuteczność

Efektywność aplikacji jest regularnie weryfikowana: klinicznie oraz w oparciu o rzeczywiste doświadczenia jej użytkowników.

Ponadto Program Living Well Plus bazuje na CBT (terapia poznawczo-behawioralna), obecnie jednym z najskuteczniejszych, potwierdzonych naukowo podejść terapeutycznych we współczesnej psychoonkologii.

FAQ

Więcej o Living Well Plus

Czy jako lekarz lub terapeuta mogę uzyskać dostęp testowy do aplikacji?

Oferujemy testowy dostęp do aplikacji dla lekarzy oraz terapeutów pracujących z pacjentami onkologicznymi. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt za pomocą formularza Dostęp demo do aplikacji.

Jak mogę przekazać dostęp do aplikacji moim pacjentom?

Pacjenci mogą uzyskać bezpłatny, 7-dniowy dostęp do aplikacji z opcją jego ewentualnego przedłużenia. Należy skontaktować się z nami bezpośrednio celem potwierdzenia takiej możliwości oraz omówienia szczegółów.

Dlaczego wsparcie pacjentów tuż po diagnozie jest ważne?

Diagnoza i leczenie choroby nowotworowej są dla pacjentów wyzwaniem, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i emocjonalnym. To niezwykle trudne doświadczenie generuje w nich ogromne pokłady lęku, stresu, wywołuje objawy depresji czy poczucie utraty kontroli nad sytuacją. Pogorszeniu ulega ogólne funkcjonowanie emocjonalne i społeczne pacjentów, a w konsekwencji - spada jakość ich życia. To z kolei może negatywnie wpływać na ogólny stan ich zdrowia, a nawet - wyniki terapii.

Dystres związany z chorobą nowotworową definiuje się jako wieloczynnikowe nieprzyjemne doświadczenie o charakterze psychologicznym (poznawczym, behawioralnym, emocjonalnym), społecznym i/lub duchowym, które zakłóca zdolność radzenia sobie z chorobą, jej objawami fizycznymi oraz jej leczeniem (NCCN, 2020). Jest to subiektywne doświadczenie i chociaż niektórzy pacjenci onkologiczni twierdzą, że są w stanie poradzić sobie ze stresem związanym z nowotworem (Lauriola i Tomai 2019), wielu z nich faktycznie doświadcza komplikacji w przystosowaniu się do choroby, w tym zaburzeń lękowych i depresyjnych. Szacunkowe wskaźniki rozpowszechnienia tych zaburzeń wśród pacjentów onkologicznych wahają się w przedziale 17-49% (dla zaburzeń lękowych) oraz 4-60% (depresja) (Caruso i in., 2017; Cordova, Riba iSpiegel, 2017; Hess i Chen, 2014).

Wśród pacjentów onkologicznych ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych jest niemal dwukrotnie wyższe niż w populacji ogólnej (Hinz i in., 2010), zaś depresji - 5,4 raza wyższe (Hartung i in., 2017). Pozbawieni potrzebnego wsparcia psychologicznego pacjenci mogą zaś słabiej angażować się w terapię, gorzej przestrzegać zaleceń lekarskich, a w rezultacie uzyskiwać gorsze wyniki leczenia. Mogą być obarczeni wyższym ryzykiem powikłań, a także gorzej znosić skutki uboczne terapii, co z kolei może wymuszać konieczność dostarczenia im dodatkowych świadczeń: konsultacji czy dłuższych hospitalizacji. Wzorzec ten skutkuje zwiększonym wykorzystaniem zasobów opieki zdrowotnej, a w konsekwencji - obciążeniem ekonomicznym całego systemu.

W związku z tym istnieje potrzeba znalezienia skutecznych sposobów wspierania pacjentów w przystosowaniu się do sytuacji diagnozy onkologicznej.

Badania dowodzą, że interwencje psychoterapeutyczne znacząco zmniejszają problemy psychospołeczne pacjentów z nowotworem, poprawiają jakość ich życia oraz funkcjonowanie emocjonalne i społeczne, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu leczenia onkologicznego.

Czy aplikacje mogą pomóc pacjentom onkologicznym?

Digital healthcare, czyli cyfrowa opieka zdrowotna, wykorzystuje szeroko pojęte technologie informacyjne w medycynie i innych obszarach związanych z opieką zdrowotną celem promowania zdrowia, dobrego samopoczucia oraz zapobiegagania chorobom i ich leczenia. Kategoria ta obejmuje szeroki wachlarz produktów, m.in. mobilne urządzenia służące ochronie zdrowia, narzędzia do modyfikacji zachowań zdrowotnych czy platformy dokumentacji zdrowotnej. Produkty te mogą być stosowane niezależnie lub wraz z lekami lub innymi urządzeniami i/ lub metodami terapii.

Przykładem produktu digital healthcare są medyczne aplikacje mobilne. Zapewniają one pacjentom klinicznie potwierdzone wsparcie w zdefiniowanych stanach chorobowych. Co więcej, dzięki swoim właściwościom, czyli zdolności integracji wiedzy medycznej z usługą cyfrową, aplikacje te świadczą wsparcie dostępne dla nieograniczonej liczby pacjentów, niezależnie od miejsca i czasu. Mogą zatem wypełnić obecną lukę w dostępności opieki psychoonkologicznej, będąc rozwiązaniem skalowalnym: dostarczając wsparcia pacjentom przy jednoczesnej redukcji kosztów opieki dla dostawców.

Platformy cyfrowe mogą być bardzo pomocne w obszarze interwencji o niskiej intensywności oddziaływań. W tym obszarze interwencje opierają się głównie na psychoedukacji oraz szkoleniu w zakresie radzenia sobie ze stresem i emocjami (Haaga, 2000; Davison, 2000). W terapii poznawczo-behawioralnej wykorzystanie platform cyfrowych zapewniających interwencje terapeutyczne ma na celu złagodzenie objawów, takich jak lęk (Economides i in., 2019; Greer iin., 2019; Moberg, Niles i Beermann, 2019; Wright, Mishkind, Eells i Chan,2019), depresja (Economides i in., 2019; Moberg, Niles i Beermann, 2019), 2019; Moberg ,Niles i Beermann, 2019; Wright, Mishkind, Eells i Chan, 2019), bezsenność (Kangi in., 2017; Werner-Seidler i in., 2019), ból (Zheng i in., 2020), stres (Moberg , Niles i Beermann, 2019) i chroniczne zmęczenie (Spahrkäs, Looijmans, Sanderman iHagedoorn, 2020).

Dotychczasowe badania nad wykorzystaniem aplikacji mobilnych w opiece psychoonkologicznej przyniosły pozytywne rezultaty - skuteczność tych interwencji została udowodniona w porównaniu ze standardową opieką psychoonkologiczną i psychoedukacją (Greer iin., 2019; Hou i in., 2020).

Jakie są podstawy naukowe aplikacji?

Badania dowodzą, że niepokój związany z chorobą nowotworową może przyczyniać się do obniżenia jakości życia pacjentów rozumianej jako wielowymiarowy konstrukt obejmujący fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe obszary funkcjonowania człowieka (Aaronsoni in., 1993). Ponadto wykazano, że reakcje emocjonalne i zachowania pacjentów są ściśle powiązane z subiektywnym (poznawczym) obrazem choroby, nie zaś z obiektywnym stanem medycznym i/ lub postawioną diagnozą (Bockholt i in. 2021; Brand i in. 2021; Saritas iÖzdemir, 2018; Hopman i Rijke, 2015). Postrzeganie choroby to zestaw subiektywnych przekonań na temat tożsamości, przyczyn, osi czasu, kontroli nad leczeniem i konsekwencji choroby dla codziennego funkcjonowania psychofizycznego konkretnego pacjenta (Leventhal, Nerenz i in., 1984;Leventhal, Phillips i in., 2016). Jest również uważany za silny predyktor jakości życia związanej ze zdrowiem, a przede wszystkim stanu psychicznego pacjenta (Miceli i in., 2019).

Badania dowodzą też, że interwencje psychoterapeutyczne znacząco zmniejszają problemy psychospołeczne pacjentów z nowotworem, poprawiają jakość ich życia oraz funkcjonowanie emocjonalne i społeczne, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu leczenia onkologicznego (Faller i wsp., 2013; Tamagawa, Garland, Vaska i Carlson, 2012; Galway i wsp., 2012; Linden i Girgis, 2012; Heron-Speirs, Harvey i Baken, 2013; Parahoo i wsp., 2015; Matsuda, Yamaoka, Tango, Matsuda i Nishimoto, 2014; Jassim, Whitford, Hickey i Carter, 2015; Sun i wsp., 2019).

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) bazuje na tych założeniach, dlatego jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych i najskuteczniejszych podejść terapeutycznych w psychoonkologii. CBT wykorzystuje fakt, że nastrój i zachowanie osoby można zmienić poprzez zmianę dysfunkcyjnych i/ lub nieracjonalnych przekonań. Techniki CBT prowadzą zatem do zmiany poznawczego obrazu choroby wpływając na zmianę zachowania pacjentów (z. B. Galway et al., 2012; Parahoo et al., 2013; Fors et al., 2011) i docelowo poprawiają jakość ich życia. Techniki CBT uczą ponadto skutecznego radzenia sobie z towarzyszącymi chorobie lękiem i stresem.

CBT wpisuje się również w model progresywnej opieki (Haaga, 2000; Davison, 2000), w którym interwencja rozpoczyna się od interakcji o niskiej intensywności zakładając, że taka procedura może już przynieść pożądane rezultaty. Szersza interwencja jest następnie proponowana tylko pacjentom, którzy nie reagują na interwencję o niskiej intensywności lub mają poważniejsze objawy (Bower& Gilbody, 2005; Arving, Assmus, Thormodsen, Berntsen & Nordin, 2019). Model ten bardzo dobrze odpowiada potrzebom pacjentów onkologicznych, u których pozytywne rezultaty często przynosi już sama psychoedukacja.

Więcej literatury z tego zakresu można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.prosoma.com/de/wissenschaftliche-grundlagen

Czy aplikacja Living Well Plus jest sprawdzona i bezpieczna?

Aplikacja została stworzona przez interdyscyplinarny zespół złożony z lekarzy, uznanych ekspertów w dziedzinie CBT, psychoonkologii, projektowania gier, doświadczeń użytkowników (UX/ User Experience), a także samych pacjentów.

Skuteczność narzędzia jest regularnie weryfikowana: klinicznie oraz w oparciu o analizy rzeczywistych doświadczeń użytkowników. Program Living Well Plus bazuje na CBT, jednym z najskuteczniejszych, potwierdzonych naukowo podejść terapeutycznych we współczesnej psychoonkologii.

Living Well Plus jest certyfikowanym, cyfrowym wyrobem medycznym klasy I, zgodnym z europejskimi przepisami w zakresie wyrobów medycznych 2017/745 [MDR]. Certyfikacja jest dowodem na zgodność z najwyższymi europejskimi standardami w zakresie jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Bezpieczeństwo i prywatność danych gwarantuje przestrzeganie przez Prosomę najwyższych standardów bezpieczeństwa w tym obszarze [ISO/IEC 27001, EU GDPR]. Living Well Plus zaprojektowano ponadto i stworzono zgodnie z ISO 13485 [system zarządzania jakością wyrobów medycznych]; Wszystkie produkty Prosomy powstają w oparciu o powyższą normę.

W jaki sposób wykorzystywane są dane użytkowników?

Wszystkie zbierane przez nas dane są przechowywane i przetwarzane zgodnie z najwyższymi standardami EU GDPR/RODO (General Data Protection Regulation/Polskie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych). Aplikacja nie zbiera danych klinicznych i osobowych. Dane są analizowane w sposób zanonimizowany jedynie po to, aby ustalić, jak użytkownicy korzystają z aplikacji oraz jak wobec tego można ją ulepszyć.

W jaki sposób walidowana jest skuteczność aplikacji?

Living Well poddawany jest obecnie dwóm randomizowanym badaniom klinicznym z grupą kontrolną (ang.: Randomized Controlled Trial, RCT), prowadzonym w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Dodatkowo w Niemczech i w Polsce ukończono już badania pilotażowe. Celem badań jest ocena skuteczności cyfrowej aplikacji medycznej (Living Well) w redukcji objawów lęku, stresu i depresji w grupie pacjentów onkologicznych.

W Prosomie regularnie przeprowadzamy też oceny doświadczeń korzystania z aplikacji wśród pacjentów. Ankiety, wywiady i analizy danych pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają oni z aplikacji, a tym samym nieustannie ulepszać produkt. Living Well Plus regularnie otrzymuje od pacjentów pozytywne oceny.

Wyniki najnowszych badań klinicznych (Niemcy) znajdą Państwo pod niniejszym linkiem: https://drks.de/search/de/trial/DRKS00029918 oraz w Whitepaperze (do pobrania powyżej lub w sekcji Publikacje w menu na niniejszej stronie), gdzie zawarto również wyniki analiz doświadczeń użytkowników aplikacji.

Pytania?

Eksperci o naszych produktach

Choroba nowotworowa wpływa nie tylko na ciało, ale także na umysł, dlatego aby pacjenci mogli otrzymać naprawdę odpowiednią opiekę – konieczne jest nadanie jej wymiaru psychologicznego.

quotesquotes
Prof. Dr Ewa Wojtyna, psychoonkolog, psychiatra
Polska

Kluczowym jest, aby oferować pacjentom pomoc, zanim ich problemy psychologiczne osiągną etap kryzysu, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na ich ogólny powrót do zdrowia i kolejne etapy leczenia.

quotesquotes
Dypl. psych. Christa Diegelmann
Niemcy

Living Well promuje potwierdzone naukowo interwencje w zakresie behawioralnym, które pomagają pacjentom chorym na raka śledzić leczenie, cieszyć się zdrowszym stylem życia i poprawą jego jakości.

quotesquotes
lek. Mariusz Wirga, psychoonkolog, psychiatra
Stany Zjednoczone

Aplikacja Living Well jest innowacyjna, wspiera pacjentów i pomaga im radzić sobie z emocjami, a tym samym poprawia przebieg całego leczenia.

quotesquotes
Dr Tit Albreht, onkolog
Słowenia
Dowiedz się więcej
arrow

Partnerzy

Certyfikacja

Najwyższe standardy jakości
Living Well Plus stworzono w oparciu o zunifikowane standardy zarządzania jakością wyrobów medycznych [ISO 13485]
Certyfikowana aplikacja medyczna
Wyrób medyczny klasy I, zgodny z przepisami UE 2017/745 [MDR]; gwarancja jakości, efektywności oraz bezpieczeństwa użytkowania
Bezpieczeństwo i ochrona danych
‍‍Zgodność z najbardziej restrykcyjnymi normami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych [ISO/IEC27001, EU GDPR]
W trakcie uzyskiwania statusu DiGA [Living Well | Niemcy]
Dzięki temu aplikacja będzie w Niemczech dostępna dla pacjentek z nowotworem piersi bezpłatnie, w ramach ustawowej opieki zdrowotnej
Zgodność z wytycznymi FDA i HIPAA [Living Well | USA]
Spełnione restrykcyjne wymogi dla urządzeń medycznych w USA
Zgodność z S3 [Living Well | Niemcy]
Spełnione standardy dla rozwiązań e-Health (cyfrowe rozwiązania dla opieki zdrowotnej) dla opieki psychoonkologicznej w Niemczech
Preferencje plików cookie