UpBalance logo

Aplikacja UpBalance

pomaga redukować objawy stresu i lęku wśród osób narażonych na skutki pandemii lub cierpiących na objawy wypalenia zawodowego.

linkedin iconFacebook icon

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA TESTERÓW APLIKACJI UPBALANCE

I. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza Klauzula Informacyjna dotyczy zasad rekrutacji testerów i użytkowników Aplikacji UpBalance (dalej: „Aplikacja”). Polityka określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z realizacją testów Aplikacji.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Prosoma sp. z o. o., z siedzibą w Szczecinie, ul. Swarożyca 15/1, 71-601 Szczecin (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numer KRS: 0000730440, NIP: 8992844477, REGON, 380079352, numer telefonu: +48 792695492, kapitał zakładowy: 9.550 zł, (dalej: „Administrator”).

III. ZAKRES, PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza dane dobrowolnie wskazane przez Użytkownika w formularzu w celu przeprowadzenia rekrutacji testerów oraz przekazania im indywidualnych kodów logowania. Jeśli Aplikacja udostępniona zostanie osobom, których zadaniem będzie przetestowanie aplikacji, ich dane przetwarzane będą w celu sprawdzenia stabilności i komfortu korzystania z niej przez docelowych Użytkowników na podstawie zawartej z tymi osobami umowy, a więc w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Administrator udostępnia wybranym podmiotom wersje testową Aplikacji. W ramach Aplikacji Administrator nie przetwarza danych osobowych wskazujących bezpośrednio na osobę testującą oprogramowanie, jednak w uzasadnionych przypadkach może uzyskać dostęp do jej danych osobowych. W ramach Aplikacji przetwarzane są dane o lokalizacji i inne informacje z urządzenia końcowego Użytkownika, które w sposób pośredni stanowić mogą dane pozwalające na identyfikację osoby testującej Aplikację.

W przypadku udostępnienia Aplikacji lekarzom lub psychoterapeutom, dane przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia wglądu w zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, aby lekarz lub psychoterapeuta zapoznał się w oprogramowaniem i mógł podjąć decyzję o wykorzystaniu Aplikacji w ramach jego czynności zawodowych wykonywanych z pacjentami. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania w zakresie umożliwienia dostępu do wersji testowej aplikacji jest art. 6 ust. 1 lit. b) w ramach prezentacji Aplikacji przez zawarciem umowy stałej współpracy z placówką medyczną, a także – niezależnie - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach przedstawienia funkcjonalności i promocji Aplikacji na rynku medycznym oraz psychoterapeutycznym.

W związku z przebiegiem procesu testowania aplikacji i wykonaniem umowy, w związku z uzupełnieniem przez Użytkownika ankiety ewaluacyjnej Administrator może podjąć kontakt w celu podsumowania przebiegu testu i badania satysfakcji Użytkownika. W tym przypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes Administratora, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W niektórych przypadkach będziemy musieli przetwarzać Twoje dane, gdyż obowiązek taki nakłada na nas przepis prawa. Będzie to miało zastosowanie gdy będziemy rozpatrywać Twoją reklamację czy też wysyłać będziemy komunikaty do Użytkowników, do których zobowiązują nas przepisy prawne (w tym w razie incydentu bezpieczeństwa danych). W takich przypadkach podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku korzystania z wersji testowej Aplikacji dane przetwarzane w celu rejestracji,  logowania i korzystania z funkcjonalności Aplikacji będą przechowywane przez cały okres korzystania z wersji testowej Aplikacji, czas przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz czas związany z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności dane statystyczne i analityczne, będą przetwarzane aż do wyrażenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane zostaną usunięte również gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM. ODBIORCY DANYCH.
Informujemy, że Administrator posiada dostęp do konta użytkownika oraz wszelkich zebranych tam danych.

Do wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz podmioty zewnętrzne świadczące poszczególne usługi na rzecz Administratora związane z obsługą Aplikacji oraz przeprowadzeniem badania, którym te dane powierzono i które zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych Użytkowników, do których mają dostęp. Twoje dane udostępnione w ramach Aplikacji publicznie mogą być widoczne przez innych Użytkowników.

Dane osobowe użytkowników Aplikacji mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym, w tym Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, a także – w razie rozwoju Aplikacji - podmiotom z rynku medycznego, takim jak lekarz prowadzący lub psychoterapeuta.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:

Użytkownik ma ponadto prawdo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdy:

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z jednego z powyższych uprawnień Administrator podejmie niezwłocznie działania mające na celu usunięcie niezgodności w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik jest uprawniony do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla czynności przetwarzania dokonanych przed wycofaniem zgody.

W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail gdpr@prosoma.com lub korespondencyjnie na adres:

Prosoma sp. z o.o.
ul. Swarożyca 15/1,
71-601 Szczecin
Poland
+48 792695492


Użytkownik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
Poland

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt  

VIII.  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA, PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECI
Administrator zobowiązuje się, że zastosuje adekwatne środki techniczne dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Użytkownika, starając się zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych.

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych testerów i użytkowników Aplikacji do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Ze względu jednak na korzystanie z usług oprogramowania – w szczególności w ramach rekrutacji testerów i podejmowania z nimi kontaktu – dane mogą być w ograniczonym stopniu przetwarzane w państwach trzecich, co wynika z regulaminów poszczególnych usług informatycznych.

Administrator oświadcza, iż nie będzie świadomie zbierał i przetwarzał danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia, bez uzyskania w pierwszej kolejności zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli.

W przypadku, gdy Administrator otrzyma informację, iż uzyskał nieświadomie dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, to Administrator zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania mające na calu zaprzestanie przetwarzania danych oraz ich usunięcie.

IX. UWAGI KOŃCOWE
W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Klauzuli Informacyjnej, wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się e-mailowo na adres gdpr@prosoma.com lub korespondencyjnie na adres:

Prosoma sp. z o.o.
ul. Swarożyca 15/1,
71-601 Szczecin

lake background
Preferencje plików cookie
Close Cookie Preference Manager
Ustawienia plików cookie
Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.
Ściśle konieczne (zawsze aktywne)
Pliki cookie wymagane do włączenia podstawowej funkcjonalności witryny.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.